Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen Danny’s Fashion, gevestigd te Winand Staringstraat 21, 1447 ET Purmerend, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33263554, hierna te noemen: “Danny’s Fashion”, en een Consument waarop Danny’s Fashion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ter verduidelijking: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de koop van producten via websites van Danny’s Fashion, waaronder, maar niet gelimiteerd tot http://www.dannysfashion.nl.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Danny’s Fashion, voor de uitvoering waarvan door Danny’s Fashion derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor betrekkingen met de medewerkers van Danny’s Fashion en zijn directie, voor zover van toepassing in het betreffende geval.


1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Danny’s Fashion en de Consument zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.


1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van hetgeen reeds bepaald in deze algemene voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


1.5 Indien Danny’s Fashion niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, houdt dit niet in dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Danny’s Fashion in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Voorgaande geldt voor het geheel en delen van deze algemene voorwaarden.

1.6 Overige definities:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Danny’s Fashion worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Danny’s Fashion;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Danny’s Fashion in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Danny’s Fashion en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; herroeping Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 11.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Danny’s Fashion gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


1.7 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Danny’s Fashion zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1.8  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Danny’s Fashion onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Danny’s Fashion is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.


2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Danny’s Fashion passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Danny’s Fashion daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


2.4 Danny’s Fashion kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Danny’s Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


2.5 Danny’s Fashion zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van Danny’s Fashion waar de Consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

f. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 


2.6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 3: Herroepingsrecht Consument


3.1 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Danny’s Fashion mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


3.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Danny’s Fashion mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.


3.4 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


3.5. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Danny’s Fashion hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

3.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Danny’s Fashion.


3.7. Zo snel mogelijk, maar binnen de termijn gesteld in dit artikel, vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Danny’s Fashion. Dit hoeft niet als Danny’s Fashion heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.


3.8. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Danny’s Fashion verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


3.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.


3.10 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. In het geval dat Danny’s Fashion deze voorwaarden niet rechtsgeldig aan de Consument heeft verstrekt, of als Danny’s Fashion aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


3.11 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


3.12 Als Danny’s Fashion de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.


3.13 Danny’s Fashion vergoedt alle betalingen van de Consument,  door Danny’s Fashion in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Het voorgaand bepaalde gaat niet op in het geval meerdere producten tegelijk verzonden worden en een gedeelte van deze producten geretourneerd wordt. Tenzij Danny’s Fashion aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


3.14 Danny’s Fashion gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

3.15 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Danny’s Fashion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 4: Prijzen


4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


4.2 De prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 5: Levering


5.1 Danny’s Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Danny’s Fashion kenbaar heeft gemaakt.


5.3 Met uitzondering van de uitzonderingen gemaakt in deze algemene voorwaarden zal Danny’s Fashion geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


5.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Danny’s Fashion het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.


5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Danny’s Fashion tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Danny’s Fashion bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 6: Force Majeure (Overmacht)

6.1 Danny’s Fashion is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.


6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Danny’s Fashion geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Danny’s Fashion niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Danny’s Fashion heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Danny’s Fashion zijn verbintenis had moeten nakomen. 


6.3 Danny’s Fashion kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


6.4 Voor zover Danny’s Fashion ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Danny’s Fashion gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na ingang van de bedenktermijn, op een door Danny’s Fashion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Danny’s Fashion aangegeven. Danny’s Fashion is gerechtigd om periodiek te factureren indien dit van toepassing is.


7.2 Indien de Consument in gebreke blijft voor wat betreft de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Danny’s Fashion heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Danny’s Fashion kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Danny’s Fashion kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4 De Consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Danny’s Fashion verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5 De Consument die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


7.6 Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. Danny’s Fashion kan, maar is nimmer verplicht, ten voordele van de Consument af te wijken van genoemde bedragen en percentages. De Consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het door in het kader van de overeenkomst Danny’s Fashion geleverde blijft eigendom van Danny’s Fashion totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Danny’s Fashion gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


8.2 Het door Danny’s Fashion geleverde, dat ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 


8.3 De Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Danny’s Fashion veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om Danny’s Fashion daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Consument zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Danny’s Fashion gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Consument zich er jegens Danny’s Fashion bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


8.4 Voor het geval Danny’s Fashion zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Danny’s Fashion en door Danny’s Fashion aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Danny’s Fashion zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 9: Garanties en verjaringstermijnen


9.1 De door Danny’s Fashion te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid


10.1 Indien Danny’s Fashion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld. 


10.2 Danny’s Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Danny’s Fashion is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.


10.3 Indien Danny’s Fashion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Danny’s Fashion beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


10.4 De aansprakelijkheid van Danny’s Fashion is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


10.5 Danny’s Fashion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Danny’s Fashion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Danny’s Fashion toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.6 Danny’s Fashion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 


10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan door de Consument aantoonbare opzet of grove schuld van Danny’s Fashion.

10.8 De Consument vrijwaart Danny’s Fashion voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Danny’s Fashion toerekenbaar is. Indien Danny’s Fashion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Danny’s Fashion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Danny’s Fashion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Danny’s Fashion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.


Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen


11.1 Klachten over de dienstverlening en of producten kunnen elektronisch ingediend worden via info@dannysfashion.nl of per post naar:

Danny’s Fashion
t.a.v. Afdeling Klantenservice
Winand Staringstraat 21
1447 ET Purmerend
Nederland


11.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Danny’s Fashion partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.3 De rechter in de vestigingsplaats van Danny’s Fashion is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Versie: mei 2016